Α’ στάδιο: Τοπικά Συντακτικά Εργαστήρια Πολιτών [ποιοτική έρευνα]


Κατά το α’ στάδιο της μεθοδολογίας Σύνταγμα 2.0 πραγματοποιούνται μια σειρά από τουλάχιστον 20 τοπικά συντακτικά εργαστήρια πολιτών σε όλη την Ελληνική επικράτεια αλλά και την ελληνική ομογένεια, εξασφαλίζοντας γεωγραφικά και δημογραφικά ποικιλομορφία. Ενθαρρύνοντας την ανοιχτή και ελεύθερη συμμετοχή των πολιτών το σύνολο των εργαστηριών διαμορφώνουν μία ποιοτική έρευνα κατά την οποία αποτυπώνονται απόψεις, αξίες και νέες ιδέες από τους πολίτες για το τί και το πώς θα ρύθμιζε ένα νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα για την Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες κατά την είσοδο τους δηλώνουν τα δημογραφικά τους στοιχεία έτσι ώστε να ελεγχθεί και να εξασφαλιστεί ότι το κοινό που συμμετείχε συνολικά στο α’ στάδιο αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της ελληνικής κοινωνίας.

Τα τοπικά συντακτικά εργαστήριο πολιτών πραγματοποιούνται με τη μέθοδο World Café – μία απλή και κατανοητή μέθοδο διαλόγου η οποία δίνει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εκφράζονται ελεύθερα, να συζητούν σε βάθος και να αναδεικνύουν κοινές ιδέες και προτάσεις. Κατά την διάρκεια του εργαστηρίου οι πολίτες συμμετέχουν σε μικρές ομάδες και συζητήσουν για το τι πρέπει να ρυθμίζει ένα νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα για τη χώρα μας και με ποιους τρόπους. Στο α’ μέρος του εργαστηρίου οραματίζονται και σχεδιάζουν την πολιτεία στην οποία θέλουν να ζήσουμε και καταγράφουν τα χαρακτηριστικά της. Στο β’ μέρος, οι συμμετέχοντες διαμορφώνουν τις διαδικασίες και τους πολιτειακούς θεσμούς που μπορούν να πραγματοποιήσουν και να διασφαλίσουν την πολιτεία που επιθυμούν.

Μία συντονιστική ομάδα συστηματοποιεί τη μεθοδολογία και αναπτύσσει κατάλληλα ανοιχτά εργαλεία, προκειμένου τα τοπικά συντακτικά εργαστήρια να μπορούν να διαδοθούν και να αυτοδιαχειρίζονται από τοπικές ομάδες και φορείς.