Β’ στάδιο: Πανελλήνια Δημοσκόπηση [ποσοτική έρευνα]


Μία Πανελλήνια Δημοκοπική έρευνα για την ανάδειξη των επικρατέστερων απόψεων και προτάσεων για το Σύνταγμα της Ελλάδας, από τους πολίτες

Τα δεδομένα της α’ φάσης αναλύονται και επεξεργάζονται σε κατάλληλη μορφή προκειμένου να διαμορφώσουν ένα ερωτηματολόγιο από τους πολίτες για τους πολίτες, για την διεξαγωγή της Πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας για το β’ στάδιο της μεθοδολογίας Σύνταγμα 2.0.

Η έρευνα πραγματοποιείται σε κοινό τουλάχιστον 1500 τυχαία επιλεγμένων πολιτών δείγματος που έχει εξασφαλίσει τη διαφορετικότητα σε γένος, περιοχή, ηλικία, μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο. Τα δεδομένα θα συγκεντρωθούν μέσα από προσωπικές και τηλεφωνικές συνεντεύξεις και παράλληλες ηλεκτρονικές εφαρμογές με τρόπο που να μεγιστοποιεί το δείγμα και παράλληλα να εξασφαλίζει τη διαφορετικότητα σε γένος, περιοχή, ηλικία, μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο με τη συνεργασία επιστημονικής ομάδας και εξειδικευμένων εταιρείων στατιστικών αναλύσεων.

Στόχος διαδικασίας σε αυτό το στάδιο είναι να αναδειχθούν οι επικρατέστερες απόψεις και ιδέες αλλά και οι θέσεις που παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις επιλογής, προσεγγίζοντας ταυτόχρονα ένα όσο το δυνατόν πιο ευρύ και παράλληλα αντιπροσωπευτικό κοινό

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αναρτούνται στην ιστοσελίδα προς ενημέρωση της κοινής γνώμης και αντιπαράθεσης με απόψεις και προτάσεις ειδικών, πρωτοβουλιών και κομμάτων.